مهاجرت تحصیلی به کانادا

خدمات کانادا شامل:

پذیرش

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر کانادا

ویزا

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر کانادا

بورسیه

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر کانادا

اقامت

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر کانادا

کار

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر کانادا

هزینه ها

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر کانادا

دانشگاه ها

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر کانادا

درباره کانادا

خدمات دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر کانادا

دانشگاه تورنتو
University of Toronto
رتبه ۲۱ برترین دانشگاه های جهان
دانشگاه مک گیل
McGill University
رتبه ۴۴ برترین دانشگاه های جهان
دانشگاه بریتیش کلمبیا
University of British Columbia
رتبه ۳۷ برترین دانشگاه های جهان
دانشگاه مک مستر
McMaster University
رتبه ۷۷ برترین دانشگاه های جهان
دانشگاه مونترآل
University of Montreal
رتبه ۹۰ برترین دانشگاه های جهان
دانشگاه آلبرتا
University of Alberta
رتبه ۱۳۲ برترین دانشگاه های جهان

ارزیابی پرونده

تصمی به دریافت پذیرش و ویزای کانادا د نیازمند بررسی دقیق وضعیت سنی، تحصیلی و… شما است. برای بررسی و مشاوره رایگان برای  فرم مشاوره را تکمیل کنید و منتظر تماس پارسه باشید!