چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی آمریکا

1.اصل و اسکن پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام اسکن  کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛ 2.یک قطعه عکس جدید 4 x 6 رنگی با زمینه ی سفید؛ 3.ترجمه ی شناسنامه؛ 4.ترجمه کارت ملی؛ 5.ترجمه کارت پایان خدمت آقایان 6. اصل پذیرش تحصیلی؛ 7.ترجمه ی آخرین مدرک […]