افزایش پنجاه درصدی پروسسینگ فی مهاجرت کانادا

پروسسینگ فی مهاجرت به کانادا پنجاه درصد افزایش میابد دولت کانادا از روز 30 آوریل 2020 برابر 11 اردیبهشت 1399 تغییرات زیر را در پروسسینگ فی Processing Fee بسیاری از روش های مهاجرت اعمال خواهد کرد. افزایش پروسسینگ فی به صورت ناگهانی و برابر 50 درصد مبالغ حاضر و به شرح زیر خواهد بود.   […]